ofogheghtesadonline.ir

۰۵ تیر ۱۴۰۳ -
Loading...
سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳

پایگاه‌خبری اقتصادی است با رویکرد تحلیلی-آموزشی و مبتنی بر اقتصاد خلاق، هماهنگ وهوشمند.

در جهان چندوجهی تکیه و تأکید بر یک یا چند بُعد به تجربه و نتیجه‌ی کامل منجر نمی‌شود.

از این رو معتقدیم که طبیعت، فرهنگ، دانش و خرد تجربه‌شده‌ی بشری در نگاه و خوانش ما ازعلم‌اقتصاد نقشی اساسی دارند.

در این افق، برآنیم با نگاهی بینارشته‌ای و تا جای ممکن با پرهیز از زبان زمخت و پیچیده‌، باهم بیاموزیم، به کار گیریم و یافته‌ها را به اشتراک بگذاریم.

با این نگاه، حتا در جهان پرحادثه‌ی امروز «افق‌اقتصاد‌آنلاین» برای‌مان روشن است.

 

مرداد ۱۴۰۲

تهران