ofogheghtesadonline.ir

۰۱ تیر ۱۴۰۳ -
Loading...
جمعه ۰۱ تیر ۱۴۰۳

مردم فلسطین چه نگاهی به جنگ و آینده دارند؟

مرکز پژوهش های سیاسی فلسطین نظرسنجی را در مدت ۵-۱۰ مارس در کرانه باختری و غزه انجام داده است.

افق‌اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در غزه در مناطقی صورت گرفته که درگیری ها در آن کمتر می باشد مانند: بخشی از خانیونس و رفح و مرکز نوار غزه و برای نمونه شمال غزه را شامل نشده است. همچنین این نظرسنجی با مشارکت ۱۵۸۰ شخص انجام شده است که از این میان با ۸۳۰ نفر از آنان در کرانه باختری و ۷۵۰ نفر در غزه دیدار رو در رو انجام شد.

عملیات ۷ اکتبر و سناریوهای حمله به رفح

در این زمینه ۷۱% معتقدند تصمیم حماس در حمله ۷ اکتبر درست بوده است. همچنین درخصوص سهیم شدن این جنگ در زنده شدن قضیه فلسطین و منتهی شدن آن به تأسیس کشور فلسطین ۷۵% باور دارند این جنگ در چنین امری سهیم شده است و ۲۲% پاسخشان منفی است.

درخصوص واکنش اهالی رفح و آوارگان در صورت انجام عملیاتی زمینی در آن توسط رژیم صهیونیستی و احتمال فرار به سوی مرز با مصر، ۲۴% از ساکنان غزه معتقدند چنین امری رخ خواهد داد و ۵۰% از ساکنان کرانه باختری با این میزان از ساکنان غزه هم نظر هستند و در نتیجه به طور میانگین پاسخ ۴۰% در این خصوص مثبت است. سپس پرسش بعدی در این زمینه پیش بینی واکنش نیروهای مرزبانی مصر در صورت رخ دادن موضوع فرار بوده است که در این زمینه ۶۸% از ساکنان غزه معتقدند نیروهای مصری به سوی مردم شلیک خواهند کرد و ۵۵% از ساکنان کرانه باختری هم همین نظر را دارند و به صورت میانگین این باور ۶۱% از فلسطینیان است.

سؤال دیگر در این خصوص راجع به واکنش ساکنان نوار غزه به احتمال سقوط دیوار مرزی میان مصر و غزه بوده است مبنی بر این که آیا خانه و پناهگاه هایشان را ترک خواهند کرد؟ در این خصوص ۶۸.۷% پاسخشان منفی و ۲۵.۳% پاسخشان مثبت بوده است.

پیش بینی ها درخصوص آتش بس و پیروز جنگ

درخصوص آینده روند جنگ ۲۷% از ساکنان نوار غزه معتقدند آتش بس دائمی رخ خواهد داد و ۵۰% از ساکنان کرانه باختری با آنان هم نظر هستند و این احتمال باور ۴۰% از شرکت کنندگان است. اما از سویی دیگر ۳۸% دیگر از ساکنان غزه باور دارند جنگ ادامه خواهد یافت و ۲۰% از ساکنان کرانه باختری با آنان هم عقیده هستند و این سناریو نظر ۲۷% از شرکت کنندگان است. کما این که ۲۶% از ساکنان غزه معتقدند دامنه جنگ از نظر منطقه ای گسترش خواهد یافت و همین عقیده را ۲۵% از ساکنان کرانه باختری دارند و این باور میانگین ۲۵% از شرکت کنندگان است.

درخصوص پیروز جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی هم در نوار غزه ۵۶% معتقدند حماس پیروز جنگ خواهد شد و ۱۹% هم معتقدند رژیم صهیونیستی پیروز خواهد بود و ۱۷% هم معتقدند هیچکدام پیروز نخواهند شد. این موضوع در کرانه باختری بدین شکل است: ۶۹% حماس، ۳% رژیم صهیونیستی و ۱۹% هیچکدام و به طور میانگین هم ۶۴% باور دارند حماس پیروز می شود و ۹% باور دارند رژیم صهیونیستی پیروز خواهد بود و به عقیده ۱۸% هم پیروزی از آن هیچکدام نخواهد بود.

چه کسی پس از جنگ بر غزه حکومت خواهد کرد؟

۵۹% از هر کدام از ساکنان غزه و کرانه باختری معتقدند حماس بر غزه حکومت خواهد کرد و ۵% معتقدند رژیم صهیونیستی حاکم غزه خواهد بود. از سویی دیگر ۹% باور دارند تشکیلات خودگردان به ریاست محمود عباس و ۹% هم باور دارند تشکیلات خودگردان بدون محمود عباس بر غزه تسلط خواهد یافت و ۲% هم معتقدند حاکمیت غزه در دست کشوری عربی یا چند کشور عربی و ۲% هم فکر می کنند این امر برعهده سازمان ملل خواهد بود.

اما همین سؤال این بار بدین شکل پرسیده شده است که شرکت کنندگان خودشان دوست دارند چه کسی حاکم غزه باشد؟ در این زمینه ۵۲% از ساکنان نوار غزه، ۶۴% از ساکنان کرانه باختری و ۵۹% از میانگین آن ها حماس را ترجیح می دهند. همچنین ۲۱% از ساکنان غزه خواهان حاکمیت تشکیلات خودگردان بدون محمود عباس و ۱۹% با محمود عباس هستند و ۸% از ساکنان کرانه باختری خواهان حاکمیت تشکیلات خودگردان بدون محمود عباس و ۶% با وی می باشند و به طور میانگین ۱۳% خواهان حاکمیت تشکیلات خودگردان بدون محمود عباس و ۱۱% خواهان حاکمیت این تشکیلات با وی می باشند. همچنین ۵% از ساکنان غزه دوست دارند کشوری عربی بر آنان حاکم شود و ۱% از ساکنان کرانه باختری این آرزو را دارند و این آرزوی میانگین ۳% ازآنان است و در غزه و کرانه باختری هم ۱% می خواهند رژیم صهیونیستی بر آن منطقه حاکم شود و همین امر هم برای سازمان ملل صادق است.

همچنین در پاسخ به انتشار نیروهایی از ارتش ترکیه در غزه با موافقت حماس و حمایت بین المللی ۵۱% از ساکنان غزه و ۳۴% از ساکنان کرانه باختری و میانگین ۴۱% با این طرح موافق هستند و از سویی دیگر ۴۸% از ساکنان نوار غزه و ۵۷% از ساکنان کرانه باختری و ۵۴% از میانگین آنان با این طرح مخالف می باشند.

کما این که در پاسخ به طرح آمریکا برای تشکیل ائتلافی عربی و اصلاح تشکیلات خودگردان و بازگشت به مذاکرات راه حل دو کشور و پس از آن عادی سازی روابط عربی صهیونیستی، ۳۶% از مردم غزه، ۱۴% از مردم کرانه باختری و با میانگین ۲۳% با این موضوع موافق هستند و از آن سمت ۶۱% از مردم غزه و ۸۰% از مردم کرانه باختری و ۷۳% از میانگین دو طرف با چنین طرحی مخالف می باشند.

میزان رضایت از طرف های داخلی و منطقه ای و بین المللی

درخصوص طرف های داخلی و به طور مشخص حماس میزان رضایت از آن در نوار غزه ۶۲% و در کرانه باختری ۷۵% و به طور میانگین ۷۲% است. در همین راستا میزان رضایت از یحیی السنوار در نوار غزه ۵۲% و در کرانه باختری ۶۸% و به طور میانگین ۶۱% می باشد و از فتح هم در نوار غزه ۳۲% و در کرانه باختری ۲۴% و به طور میانگین ۲۷% رضایت دارند و در نهایت هم از محمود عباس در غزه ۲۲% و در کرانه باختری ۸% و به طور میانگین ۱۴% راضی هستند.

درخصوص طرف های عربی و منطقه ای و به طور مشخص ایران، میزان رضایت از آن در غزه ۴۰% و در کرانه باختری ۲۳% و به طور میانگین ۲۲% است. این میزان درخصوص حزب الله و در غزه ۵۲% و در کرانه باختری ۴۴% و به طور میانگین ۴۸% است. اما میزان رضایت از یمن در میان مردم غزه ۷۵% و در میان مردم کرانه باختری ۸۸% و به طور میانگین ۸۳% می باشد. همچنین درخصوص اردن ۳۶% از مردم غزه و ۱۲% از مردم کرانه باختری و به طور میانگین ۲۲% رضایت دارند و از مصر هم ۲۳% از مردم غزه ۵% از مردم کرانه باختری و ۱۲% هم به طور میانگین رضایت دارند.

در زمینه طرف های بین المللی و به طور مشخص سازمان ملل ۱۱% در غزه و ۴% در کرانه باختری و به طور میانگین ۶% از آن رضایت دارند و در غزه و کرانه باختری هر کدام ۱% از آمریکا راضی هستند و برای روسیه هم در غزه ۱۶% و در کرانه باختری ۲۱% و به طور میانگین ۱۹% از آن راضی هستند.

پیش بینی نتایج انتخابات در فلسطین

با فرض برگزاری انتخابات با مشارکت مروان البرغوثی و محمود عباس از فتح و اسماعیل هنیه از حماس در غزه ۳۹‎%‎ و در کرانه باختری ۴۱‎%‎ و به طور میانگین ۴۰‎%‎ به مروان البرغوثی رأی خواهند داد. میزان آرای اسماعیل هنیه ۳۴‎%‎ در غزه، ۱۶‎%‎ در کرانه باختری و به طور میانگین ۲۳‎%‎ خواهد بود. آرای محمود عباس هم در غزه ۱۶‎%‎ و در کرانه باختری ۲‎%‎ و به طور میانگین ۸‎%‎ خواهد بود و این در حالی است که میزان مشارکت در انتخابات ۷۲‎%‎ خواهد بود.

اما با فرض رقابت فقط میان اسماعیل هنیه و محمود عباس میزان مشارکت ۵۲‎%‎ بوده و آرای اسماعیل هنیه در غزه ۴۸‎%‎ و در کرانه باختری ۲۹‎%‎ و به طور میانگین ۳۷‎%‎ خواهد بود و محمود عباس هم در غزه ۲۲‎%‎ و در کرانه باختری ۵‎%‎ و به طور میانگین ۱۱‎%‎ هم رأی به دست خواهد آورد.

حال اگر نامزدها مروان البرغوثی و اسماعیل هنیه باشند، میزان مشارکت ۶۹‎%‎ خواهد بود و آرای مروان البرغوثی در غزه ۴۴‎%‎ و در کرانه باختری ۴۱‎%‎ و به طور میانگین ۴۲‎%‎ خواهد بود و از سویی دیگر آرای اسماعیل هنیه در غزه ۳۶‎%‎ و در کرانه باختری ۱۶‎%‎ و به طور میانگین ۶‎%‎ می باشد.

همچنین اگر این بار نامزدها اسماعیل هنیه و نخست وزیر مستعفی تشکیلات خودگردان محمد اشتیه باشند، میزان مشارکت ۵۳‎%‎ خواهد بود و اسماعیل هنیه در غزه ۴۸‎%‎ و در کرانه باختری ۳۲‎%‎ و به طور میانگین ۳۸‎%‎ رأی به دست خواهد آورد. همچنین آرای محمد اشتیه در غزه ۲۷‎%‎ و در کرانه باختری ۳‎%‎ و به طور میانگین ۱۳‎%‎ خواهد بود.

در آخر اگر نامزد انتخابات اسماعیل هنیه و نامزدی خارج از فتح مانند مصطفی البرغوثی باشد، میزان مشارکت ۵۶‎%‎ خواهد بود و آرای مصطفی البرغوثی در کرانه باختری ۱۷‎%‎ و در غزه ۳۲‎%‎ و به طور میانگین ۲۳‎%‎ می باشد و آرای اسماعیل هنیه هم در کرانه باختری ۲۵‎%‎ و در غزه ۴۱‎%‎ و به طور میانگین ۴۴‎%‎ می باشد.

همچنین در پاسخ به انتخاب جانشینی برای محمود عباس ۴۰‎%‎ مروان البرغوثی و ۱۹‎%‎ اسماعیل هنیه و ۱۰‎%‎ یحیی السنوار و ۶‎%‎ حسین الشیخ و ۴‎%‎ محمد دحلان و ۲‎%‎ خالد مشعل و ۱‎%‎ محمد اشتیه را مناسب می بینند.

در پاسخ به پرسشی مبنی بر بقا یا استعفای محمود عباس در نوار غزه ۷۱‎%‎ و در کرانه باختری ۹۳‎%‎ و به طور میانگین ۸۴‎%‎ خواهان استعفای وی هستند و در نوار غزه نیز ۲۴‎%‎ و در کرانه باختری ۷‎%‎ و به طور میانگین ۱۴‎%‎ خواهان بقای وی می باشند.

درخصوص حمایت از جریان های سیاسی در نوار غزه ۲۵‎%‎ و در کرانه باختری ۱۶‎%‎ و به طو میانگین ۱۷‎%‎ از فتح حمایت می کنند. همچنین میزان حمایت از حماس در غزه ۳۴‎%‎ و در کرانه باختری ۳۵‎%‎ و به طور میانگین ۳۴‎%‎ می باشد و میزان حمایت از جریان سوم در غزه ۱۴‎%‎ و در کرانه باختری ۱۰‎%‎ و به طور میانگین ۱۲‎%‎ است.

در صورت برگزاری انتخابات در کرانه باختری ۹‎%‎ و در غزه ۲۰‎%‎ و به طور میانگین ۱۴‎%‎ به فتح رأی خواهند داد. آرای حماس هم در غزه ۳۵‎%‎ و در کرانه باختری ۲۶‎%‎ و به طور میانگین ۳۰‎%‎ خواهد بود. کرانه باختری هم ۴‎%‎ و و غزه ۸‎%‎ و به طور میانگین هم ۶‎%‎ به جریان سوم رأی می دهند.

دیدگاه ها درخصوص استعفای محمد اشتیه

در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه استعفای نخست وزیر تشکیلات خودگردان گامی به سوی اصلاح این تشکیلات است یا خیر؟ ۶۲‎%‎ نظر منفی و ۳۰‎%‎ نظر مثبت داشتند.

اما درخصوص ترکیب دولت جدید ۲۱‎%‎ در غزه و ۷‎%‎ در کرانه باختری و به طور میانگین ۱۳‎%‎ گزینه تشکیل دولت توسط حزبی سیاسی را برگزیدند و ۲۳‎%‎ در غزه و ۹‎%‎ در کرانه باختری و به طور میانگین ۱۲‎%‎ تشکیل دولتی به ریاست محمود عباس را انتخاب نمودند و ۳۸‎%‎ در غزه و ۷۸‎%‎ در کرانه باختری و به طور میانگین ۶۲‎%‎ گزینه تشکیل دولت تکنوکرات را انتخاب کردند.

همچنین ۶۸‎%‎ از شرکت کنندگان انتخاب اولشان در تماشای شبکه های خبری الجزیره است و پس از آن شبکه محلی فلسطین الیوم با ۴‎%‎ و شبکه های العربیه و المیادین با ۳‎%‎ برای هر کدام از آن ها و سپس شبکه های محلی فلسطین و الاقصی با ۱‎%‎ برای هر کدام از آن ها می باشد.

دیدگاه ها درباره روند صلح میان فلسطینیان و صهیونیست ها

درخصوص راه حل دو دولت در غزه ۶۲% و در کرانه باختری ۳۴% و به طور میانگین ۴۵% به آن موافق هستند.

در زمینه بهترین راه حل برای پایان دادن به اشغالگری و برپایی کشور فلسطین ۲۳% در غزه و ۲۷% در کرانه باختری و ۲۵% به طور میانگین طرفدار مذاکره هستند و ۲۷% در غزه ۱۲% در کرانه باختری و ۱۸% به طور میانگین خواستار مقاومت مردمی مسالمت آمیز می باشند و ۳۹% در غزه و ۶۸% در کرانه باختری و ۴۶% به طور میانگین فعالیت مسلحانه را انتخاب می کنند.

در زمینه بازگشت به مذاکرات راه حل دو کشور تحت نظارت عربی و بین المللی ۴۶% در غزه و ۳۳% در کرانه باختری و ۳۸% به طور میانگین با آن موافق هستند و از آن سمت ۵۲% در غزه و ۶۳% در کرانه باختری و ۵۹% به طور میانگین با این امر مخالف هستند.

چالش ها و اهداف پیش روی فلسطینیان

در این خصوص و به طور مشخص مهم ترین آرزوی آنان در آینده برای فلسطین، ۴۲‎%‎ خواهان عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مرزهای ۱۹۶۷ و برپایی کشور فلسطین با پایتختی قدس شرقی است و ۳۳‎%‎ هم خواهان حق بازگشت آوارگان به شهرها و روستاهایشان و ۱۳‎%‎ ایجاد جامعه و انسانی صالح و متدین و ۱۱‎%‎ خواهان تأسیس نظام سیاسی دموکراتیک بر پایه احترام به حقوق فردی هستند.

همچنین درخصوص مهم ترین مشکل پیش روی فلسطین ۵۶‎%‎ تداوم جنگ در غزه، ۲۳‎%‎ اشغالگری رژیم صهیونیستی ۸‎%‎ فساد، ۶‎%‎ بیکاری و ۵‎%‎ چنددستگی می دانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب